Op zoek naar informatie

Met de site van de Autoriteit Persoonsgegevens als bron, beoogt deze site het zoeken naar een antwoord op vragen over privacybescherming te vergemakkelijken. Klik hier om resultaten van eerdere zoekopdrachten te verwijderen. Maak bij veel informatie gebruik van de toetsencombinatie Ctrl F

Uitleg en informatie over de betekenis en vooral de impact van algoritmes wordt gegevens in een paar filmpjes. Over beïnvloeding, opsporing en fraudebestrijding. Het overzichtje wordt nog aangevuld met een aantal positieve voorbeelden, want zeker als de privacy goed is beschermd, kunnen algoritmes, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, of het verkeer van onschatbare waarde zijn.

Filmpjes:  

Artikelen:

  • In het vizier van het algoritme
    Onderzoeksjournalisten van Argos doken in het algoritmebeleid van gemeente Rotterdam, dat eerder in opspraak kwam door het rapport “Gekleurde technologie” van de Rotterdamse Rekenkamer. Die waarschuwde voor vooringenomenheid bij het selecteren van burgers voor een onderzoek naar bijstandsfraude. De Rekenkamer constateerde bijvoorbeeld dat de nationaliteit van burgers wegens gevoeligheid geen rol speelde in de selectie, maar dat taalvaardigheid wel als kenmerk werd meegenomen. Via een Wob-verzoek is om de documenten verzocht waarmee inzicht zou worden verkregen  over de werking van het algoritme. Rotterdam heeft de computercode van het systeem overhandigd en gedetailleerde documenten over de gebruikte indicatoren. Voor zover bekend is de gemeente de eerste grote overheid die deze mate van transparantie biedt over de werking van een fraude-algoritme. Organisaties als de Belastingdienst en het UWV houden deze algoritmes geheim omdat ze zeggen te vrezen dat burgers hun gedrag gaan aanpassen om aan controle te ontkomen. De documenten zijn hier te downloaden.▼ 

Algoritmes maken het mogelijk om belangrijke efficiency voordelen te behalen. Soms levert dat heel nuttige toepassingen op. Maar de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) kent ook risico´s en schadelijke effecten. Denk bijvoorbeeld aan het toeslagenschandaal. Risico’s ontstaan bijvoorbeeld als meerdere processen aan elkaar worden geknoopt. Het gebruik van algoritmes wordt meer dan eens ingegeven door besluiten waaraan snel uitvoering moet worden gegeven. Hoe hoger de urgentie – bijvoorbeeld door een niet sluitende begroting en / of een tekort aan menskracht door drastische bezuinigingen -, hoe sneller processen worden ingericht, zonder de gelegenheid te nemen/hebben om goed na te denken over privacygerelateerde zaken.

Transparantie is ook hier van groot belang. De gemeenten Amsterdam en Rotterdam hebben het Initiatief genomen om inwoners via een algoritmeregister meer inzicht te geven in de algoritmes die worden gebruikt. Of dat lukt moet nog blijken maar het is in ieder geval een belangrijke eerste stap! Zie ook Transparantie

Waar moet u aan voldoen als u met een algoritme persoonsgegevens verwerkt?
Moet u een DPIA opstellen als u een algoritme wilt gebruiken?
Waar moet u op letten bij het opstellen van een DPIA voor algoritmes?
Moet u betrokkenen om hun mening vragen als u van plan bent bijvoorbeeld machine learning te gebruiken?
Bent u verplicht uw algoritmes uit te leggen, ook al zijn die bedrijfsgeheim?
Verschilt het toezicht van de AP op verwerkingen met inzet van een algoritme van verwerkingen zonder algoritme?
Is het onderscheid tussen lerende en traditionele algoritmen van belang?
Meer informatie over dit onderwerp en deze Infographic
AI, Algoritme, Algoritmeregister, DPIA, Efficiency, Informeren, Kunstmatige Intelligentie, Risico’s, Toestemming, Transparantie
Gezondheidsprojecten voor kinderen en jongeren
Mag de gemeente gegevens van mijn kind gebruiken voor een gezondheidsproject?
Wanneer mag ik als gemeente gegevens van kinderen en jongeren gebruiken voor een gezondheidsproject?
Wat moet ik als gemeente doen als ik gezondheidsgegevens van kinderen en jongeren heb gekregen zonder toestemming?
Welke regels zijn er voor mij als school als de gemeente gezondheidsgegevens van mijn leerlingen verzamelt?
Geld en vergoedingen
Mag de gemeente vragen naar mijn behandelend specialist en medicijngebruik als ik een rolstoel aanvraag?
Mag de gemeente vragen naar mijn vertrek- en aankomstadres als ik een vervoersvergoeding voor een taxirit aanvraag?
Welke persoonsgegevens moet ik doorgeven aan de gemeente als ik kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen wil?
Mag de gemeente vragen naar mijn aangifte inkomstenbelasting als ik een huurwoning zoek?
Andere vragen over de gemeente
Moet ik als gemeente een DPIA uitvoeren als ik cameratoezicht wil inzetten in het gemeentehuis?
Moet de gemeente bij een antwoordkaart een retourenvelop meesturen?
Mag de gemeente bijhouden hoeveel afval ik weggooi?
Mag de gemeente zowel naar mijn afvalpas als mijn identiteitsbewijs vragen als ik naar de milieustraat ga?
Wat doet de gemeente met mijn kenteken bij kentekenparkeren?
Mag de gemeente mijn persoonsgegevens op internet plaatsen?
Welke gegevens van mij mag de gemeente gebruiken voor de verkiezingen?
Zijn mijn gegevens als ik gastouder ben openbaar?
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht over het gebruik van mijn persoonsgegevens door de gemeente?
Meer over dit onderwerp
Afval, Algoritme, Belastingen, Camera, Cameratoezicht, DPIA, Gastouder, Geautomatiseerde besluitvorming, Gemeente, Gezondheidsproject, Huurwoning, Kenteken, Kinderen, Kwijtschelding, Parkeren, Persoonsgegevens, Taxirit, Passend