Kwaliteit

De AVG regelt alle rechten en plichten die betrekking hebben op de manier waarop met iemands persoonsgegevens dient te worden omgegaan. Een juridische toetsing kan soms de bedoeling van de AVG (bescherming van iemands privacy) overschaduwen. Bij het streven naar efficiency en winst raken de ethische afwegingen soms in de verdrukking. Er zijn richtlijnen (guidelines), maar anders dan in de gezondheidszorg, is er geen Inspectie die toeziet op de kwaliteit. Een voorbeeld:

Het aantal organisaties (zelfs overheid en zorg) dat (nog steeds) gebruik maakt van verouderde Internetstandaarden is zeer omvangrijk. Dat geldt dus ook voor de daarmee samenhangende risico’s. Iedere burger, patiënt, medewerker, lid van een vereniging of klant, moet er op kunnen rekenen dat altijd de meest actuele versie van software, een standaard of protocol gebruik wordt gemaakt en de kwaliteit op dat punt is geborgd. Gelukkig zijn er initiatieven om dat inzichtelijk te maken. Maar georganiseerd toezicht ontbreekt.

In de gezondheidszorg wordt actief getoetst op de kwaliteit van de zorg. Dat gebeurt o.m. door te toetsen of zorgprofessionals overeenkomstig de voor de beroepsgroep geldende richtlijnen werken. (Meer info) Dat gebeurt onder meer door de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd

Het toezicht op het naleving van de privacywet door de Autoriteit Persoonsgegevens is vooral een juridische aangelegenheid. Centraal staat het antwoord op de vraag OF de privacywet wordt/is voldaan. Mede door de inrichting van het toezicht, de beschikbaar gestelde middelen en de prioritering, ligt de focus niet op de kwaliteit van de manier waarop privacybescherming gestalte krijgt. Richtlijnen bieden handvatten voor organisaties (en inzicht voor betrokkenen) hoe het kan.

Alle nationale privacytoezichthouders uit de Europese Unie werken samen in de EDPB (European Data Protection Board. Een onafhankelijk orgaan dat richtlijnen (guidelines) ontwikkelt ten behoeve van de toepassing van de AVG in de praktijk.

De meeste, door de EDPB ontwikkelde guidelines zijn ook in het Nrderlands beschikbaar. Hieronder tref je ze in een overzicht. Voor de originele Engelstalige versie kun je terecht op de link naar de site van de Autoriteit Persoonsgegevens onderaan het overzicht.

Bestrijding coronavirus
Nederlandse vertaling guidelines wetenschappelijk onderzoek tijdens coronacrisis
Nederlandse vertaling guidelines gebruik locatiegegevens tijdens coronacrisis
Boetes
Nederlandse vertaling guidelines administratieve boetes
Cameratoezicht
Nederlandse vertaling guidelines cameratoezicht
Certificering en accreditatie
Nederlandse vertaling guidelines accreditatie
Nederlandse vertaling guidelines certificering
Data protection impact assessment (DPIA)
Nederlandse vertaling guidelines DPIA
Functionaris gegevensbescherming (FG)
Nederlandse vertaling guidelines FG
Gedragscodes
Nederlandse vertaling guidelines gedragscodes
Internationaal gegevensverkeer
Nederlandse vertaling guidelines doorgifte van persoonsgegevens tussen overheidsinstanties en -organen binnen en buiten de EER
Nederlandse vertaling guidelines leidende toezichthouder
Meldplicht datalekken
Nederlandse vertaling guidelines meldplicht datalekken
Privacy by design & privacy by default
Nederlandse vertaling guidelines privacy by design en default
Profilering
Nederlandse vertaling guidelines geautomatiseerde besluitvorming en profilering
PSD2
Nederlandse vertaling guidelines wisselwerking PSD2 en AVG
Recht op dataportabiliteit
Nederlandse vertaling guidelines recht op dataportabiliteit
Recht op vergetelheid
Nederlandse vertaling guidelines recht op vergetelheid
Samenwerking tussen privacytoezichthouders
Nederlandse vertaling guidelines relevant en gemotiveerd bezwaar
Sociale media
Nederlandse vertaling guidelines targeting gebruikers sociale media
Transparantie
Nederlandse vertaling guidelines transparantie
Toestemming (grondslag)
Nederlandse vertaling guidelines toestemming
Uitvoeren van een overeenkomst (grondslag)
Nederlandse vertaling guidelines uitvoeren overeenkomst
Meer over dit onderwerp
Accreditatie, Cameratoezicht, Certificering, Corona, Dataportabiliteit, Doorgifte binnen en buiten EER, DPIA, Gemotiveerd bezwaar, Grondslag, Guidelines, Overeenkomst, Overheidsinstanties, Privacy by default, Privacy by design, Profilering, PSD2, Richtlijnen, Sociale media, Targetting, Toestemming, Vergetelheid, Wetenschappelijk onderzoek