Gezondheidszorg en kwaliteit

In Artikel 2 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) wordt aangegeven dat “zorg van goede kwaliteit en goed niveau”, zorg is 

  • die veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, tijdig wordt verleend, en is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt 
  • waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met de op hen rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard
  • waarbij de rechten van de cliënt zorgvuldig in acht worden genomen en de cliënt ook overigens met respect wordt behandeld. 

Om te meten of de zorg aan al die vereisten voldoet worden kwaliteitsnormen en kwaliteitsindicatoren ingezet.

Kwaliteitsnormen zijn afspraken waaraan zorg moet voldoen voor behoud en bevordering van kwaliteit, eenduidigheid van zorg en inzichtelijkheid, waarop beleid en uitvoeringspraktijk kan worden getoetst. Met afspraken wordt gedoeld op de “professionele standaard” zoals aangegeven in Artikel 2 van de Wkkgz. Een andere omschrijving van die afspraken of professionele standaarden zijn “richtlijnen” of “veldnormen”.

Kwaliteitsindicatoren
Om de kwaliteit te meten maakt men gebruik van kwaliteitsindicatoren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in zogenaamde procesindicatoren (indicatie over het verloop van processen in een organisatie), structuurindicatoren (gaan over de organisatorische voorwaarden) en uitkomstindicatoren.

In de gezondheidszorg zijn er veel partijen (ook commerciële) die zich bezig houden met het verzamelen van gegevens ten behoeve van het meten van kwaliteit. Voor een overzicht van kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten in de zorg kun je onder meer terecht op de site van het Zorginstituut

Anders dan het toezicht op het naleving van de privacywet door de Autoriteit Persoonsgegevens (wat vooral een juridische aangelegenheid is) richt zich het toezicht op de gezondheidszorg vooral op de kwaliteit van de verleende zorg. Lees hier hoe het toezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg is geregeld.