Organisatie

Op deze pagina tref je informatie over een aantal initiatieven van organisaties die tot doel hebben om op een – voor iedereen toegankelijke manier – inzichtelijk te maken op welke manier persoonsgegevens worden gebruikt. Vind je dat er een initiatief ontbreekt? Stuur dan even een berichtje naar fg@robstadt.nl.

Algoritmeregister Amsterdam

Gemeente Amsterdam is gestart met de ontwikkeling van een zogenaamd algoritme register. Dit initiatief moet leiden tot inzicht in de algoritmes die worden gebruikt voor een aantal gemeentelijke taken. Op dit moment (peildatum januari 2022) worden in het register een zestal publieke taken vermeld, zoals taken m.b.t. de openbare orde en veiligheid, taken die voortvloeien uit meldingen m.b.t. gevaarlijke verkeerssituaties of overlast, parkeercontrole en het in kaart brengen van drukte. Naast een toelichting wordt ook voorzien in een directe link naar de, aan de verwerking gekoppelde privacyverklaring. Het register is te vinden op https://algoritmeregister.amsterdam.nl/ . Meer informatie, over onder meer de ethische aspecten, wordt verstrekt op deze pagina. Zie ook deze informatie

Naar aanleiding van vragen van Argos over het algoritmebeleid van gemeente Rotterdam, dat eerder in opspraak kwam door het rapport “Gekleurde technologie” van de Rotterdamse Rekenkamer, is Rotterdam er toe overgegaan om meer inzicht te gaan geven in de gebruikte algoritmes. Wethouder Moti van de gemeente Rotterdam in het artikel: Burger heeft recht op transparantie over algoritme: “De Rekenkamer Rotterdam heeft relevante vragen gesteld, waardoor ook landelijk met belangstelling wordt gekeken naar dit model en de vraag of het gebruik hiervan voldoende wordt gewaarborgd als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens, ethische vraagstukken en het voorkomen van vooringenomenheid. Omdat ik overtuigd ben van het doel en het nut van onderzoek en de meerwaarde van het model hierbij, vind ik het des te belangrijker om juist transparant te zijn over wat we doen en waarom; en hoe we ervoor zorgen dat we zorgvuldig te werk gaan. En dat betekent dat we kritische vragen vanuit de maatschappij of media gewoon beantwoorden.” Het algoritmeregister is te benaderen via deze link. Zie ook deze informatie