Privacybeleid

Rob Stadt Consultancy, gevestigd te  Amsterdam, KvK 70861838 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Rob Stadt Consultancy verwerkt je persoonsgegevens alleen als je gebruik maakt van diensten en je, in dat geval, die gegevens zelf hebt verstrekt. Persoonsgegevens die in dat geval worden verwerkt beperken zich tot:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Telefoonnummer (soms)
  • E-mailadres

Rob Stadt Consultancy gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Office en communicatie programma’s en webapplicaties 

Verstrekte persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verstrekt en worden direct verwijderd als geen gestalte meer aan dat doel wordt gegeven. Voor de bewaartermijn voor financiële gegevens zijn we gehouden aan de belastingwet. 

Delen van persoonsgegevens met derden
De verstrekte gegevens worden niet verkocht aan- of gedeeld met derden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Voor zover cookies worden gebruikt betreffen dat functionele.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rob Stadt Consultancy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar email@robstadt.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je wel om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Rob Stadt Consultancy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rob Stadt Consultancy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om die reden is deze site ook onderworpen aan een toets van internet.nl en is op 19-06-2020 opgenomen in de Hall of Fame van websites die die toets met succes hebben doorstaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, verzoek ik je direct telefonisch contact met me op te nemen of en een berichtje te sturen.

Juni 2020