Privacyrechten

Misschien dat je een enkele zin nog een keer opnieuw moeten lezen om goed te begrijpen wat wordt bedoeld, maar ook zonder juridische achtergrond is de huidige privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), prima leesbaar. De AVG is de Nederlandse vertaling van de General Data Protection Regulation (GDPR).

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
De GDPR is gebaseerd op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en regelt de rechten van iedereen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt (betrokkenen) en de plichten van de organisaties die persoonsgegevens verwerken (verwerkingsverantwoordelijken). Deze GDPR is op dezelfde dag (25-05-2018) van kracht geworden in alle Europese lidstaten. Behalve in het Nederlands is hij ook in veel andere talen vertaald en te downloaden van een site van de Europese Unie, Eurolex

Wat heb je aan privacyrechten als je die niet kunt uitoefenen?
Zo luidt de subtitel van deze site. Waarom die stelling als die privacyrechten in de AVG uitvoerig staan beschreven?  

Eigen verantwoordelijkheid
Over het algemeen is de affiniteit met het onderwerp privacy niet bijster groot. Meestal ontstaat pas echt interesse als sprake is van een incident. Vooral als je zelf slachtoffer bent. Aan het privacybewustzijn kan dus best nog wel wat worden gesleuteld. Maar er zijn ook andere factoren die een rol spelen.

Andere factoren die je bij het uitoefenen van je rechten als betrokkene belemmeren

  • desinformatie; 
  • ontbreken ethisch kompas bij verwerkingsverantwoordelijken; 
  • stelselmatig bagatelliseren van de gevolgen van een incident met persoonsgegevens door verwerkingsverantwoordelijken;
  • het falen van het toezicht door de Autoriteit Persoonsgegevens

Op deze pagina worden die belemmeringen toegelicht