TestCoronaNu 1

18-07-2021
Beste Klant,

Helaas moeten wij u mededelen dat wij melding hebben gedaan van een datalek met betrekking tot persoonsgegevens in onze database. Dit gaat over de gegevens die wij van u hebben ontvangen om onze dienstverlening aan te kunnen bieden. Wij hebben hier direct actie op ondernomen door het boekingssysteem offline te halen en het lek te dichten. Hierop volgend is een intern onderzoek uitgevoerd.

Uit dit onderzoek is gebleken dat het lek een gevolg is van inadequate autorisatiebeheer welke veroorzaakt is door een menselijke fout. Kwaadwillende gebruikers zouden hierdoor toegang kunnen verschaffen tot de database van het boekingssysteem. Uit het onderzoek is gebleken dat deze gegevens niet zijn geraadpleegd door onbevoegden en hierdoor is het risico op misbruik van uw persoonsgegeven voor u als betrokkene beperkt. Wij schatten het risico op misbruik van uw persoonsgegevens in als “onwaarschijnlijk”. 

Om te borgen dat dergelijke incidenten zich niet herhalen en om de veiligheid van ons systeem te garanderen hebben wij corrigerende en preventieve maatregelen getroffen. Zo zal een onafhankelijke IT security audit uitgevoerd worden op ons boekingssysteem. Deze onafhankelijke derde zal tevens de database van het boekingssysteem blijven monitoren op potentiële technische kwetsbaarheden 

We betreuren ten zeerste dat het systeem onvoldoende veilig is gebleken. Hiervoor bieden we dan ook onze oprechte excuses aan en zullen wij alle benodigde maatregelen treffen om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. 

Met de Autoriteit Persoonsgegevens en het Ministerie voor VWS is nauw contact over de juiste opvolging van deze datalek. 

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze back-office middels een e-mail naar info@testcoronanu.nl onder vermelding van “Datalek”

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben, 

TestCoronaNu.nl