Transparantie

Via deze pagina worden bezoekers attent gemaakt op initiatieven die bijdragen aan het toegankelijk maken van informatie die inzicht geeft in de inzet en ambities van organisaties m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens.

Het initiatief van het Platform Internetstandaarden stelt iedere organisatie en betrokkene op een zeer gebruikersvriendelijke manier in staat om met een test tool te controleren of de moderne internetstandaarden worden toegepast. En als dat het geval is, de organisatie te belonen met een plaatsje in de Hall of Fame. De standaarden zijn natuurlijk onderhevig aan ontwikkelingen dus die plaats is niet permanent.

Op het moment dat ik dit schrijf hebben ruim 16.000 de actuele test voor hun website doorstaan en daarmee dus een plaats in de Hall of Fame verdiend.

In de praktijk blijkt het toepassen van de vereiste standaarden voor mail lastiger. Om die reden is het aantal organisaties dat voldoet op dit moment rond de 5700  

Een initiatief, dat verder gaat dan dat van Platform Internetstandaarden is het initiatief van de Internet Cleanup Foundation. Een particulier initiatief met als missie “het internet veilig te maken”. Om dit doel te bereiken maakt de Stichting gebruik van (open source) software genaamd “Web Security Map”. (WSM). Via de site van de Stichting wordt vermeld, dat met die aanpak reeds duizenden kwetsbaarheden zijn verholpen bij de Nederlandse overheid, gemeenten, provincies en ziekenhuizen. 

Via de site: https://basisbeveiliging.nl wordt live getoond of zich kwetsbaarheden voordoen in de informatiebeveiliging van de eerder genoemde sectoren en zo ja welke. Er wordt gebruik gemaakt van de kwalificaties Goed, Matig en Slecht. Voor een uitgebreide toelichting kun je terecht op de site https://websecuritymap.org/

Met ‘Comply or Explain’ (Pas toe of Leg uit) worden beheerders in de gelegenheid gesteld om een geconstateerde afwijking van een standaard te verantwoorden en, indien dat aan de orde is, een indicatie te geven van het moment waarop wel aan de standaard wordt voldaan.

Gemeente Amsterdam is gestart met de ontwikkeling van een zogenaamd algoritme register. Dit initiatief moet leiden tot inzicht in de algoritmes die worden gebruikt voor een aantal gemeentelijke taken. Op dit moment (peildatum januari 2022) worden in het register een zestal publieke taken vermeld. Taken m.b.t. de openbare orde en veiligheid, sociale taken, handhaving illegale vakantieverhuur, taken die voortvloeien uit meldingen m.b.t. gevaarlijke verkeerssituaties of overlast, parkeercontrole en het in kaart brengen van drukte. Naast gedetailleerde informatie wordt ook voorzien in een link naar de privacyverklaring die aan de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van die taak plaatsvindt. Het register is te vinden op https://algoritmeregister.amsterdam.nl/ . Meer informatie, over onder meer de ethische aspecten, wordt verstrekt op deze pagina.

Zie ook deze informatie